پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

نظام مشارکت ، کیفیت و بهره وری

جلسه نظام مشارکت در سال 94

    تعداد بازدید 1491 

آمار جلسات نظام مشاركت در سال 94

    تعداد بازدید 1554 

گروه دورانV5.7.4.0