مشخصات عمومی
کد: 14/م خ/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: لوله 1 و 2 اينچ وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي

شماره مناقصه عمومي: 14/ م خ /97

شماره تقاضا: 9700207-48

شرح تقاضا:لوله 1 و  2 اينچ

 

 

فرم شماره يك

مخصوص درج آگهي

 

!

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون (سهامي خاص)

بسمه تعالي

 

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد كالاي مشروحه ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي تهيه نمايد.  لذا از توليدكنندگان وتامين كنندگاني كه داراي شناسه ملي اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني مي باشند  و داراي توانايي و تجربه لازم در اين زمينه بوده وتوان ارائه تضمين شركت در مناقصه را
داشته باشند دعوت بعمل مي آيد كه آمادگي كتبي خود را همراه با مدارك ، جهت ارزيابي توانايي و بررسي صلاحيت در ارتباط با موضوع مناقصه، به نشاني زير ارسال / تسليم نمايند.

با توجه به فرآيند مناقصه و لزوم توان سنجي و بررسي صلاحيت شركت هايي كه اعلام آمادگي مي نمايند، پس از بررسي ، مدارك مناقصه براي شركتهاي واجد شرايط ارسال خواهد شد .

1- مبلغ برآورد مناقصه:   000ر000ر080ر8ريال

2- نوع و مبلغ تضمين: ضمانتنامه معتبر بانكي يا چك تضمين شده بانكي به مبلغ 000ر000ر404ريال

3- مهلت تقاضاي شركت در مناقصه و ارايه مدارك ارزيابي : 11/28/ 1397

 آدرس : اهواز- منطقه برومي- كيلومتر 12 جاده اهواز/ سربندر- نرسيده به پليس راه - شركت بهره برداري نفت و گاز مارون ساختمان شماره دو اتاق 34-اداره تداركات و امور كالا-تلفن : 06134188665 فكس : 06134434067

4- تاريخ ارسال/تحويل اوراق و اسناد مناقصه به مناقصه گران:14 / 12 / 1397

5- آخرين مهلت ارسال پيشنهادات فني/مالي/ضمانت نامه شركت در مناقصه: 08/ 02 / 1398

6-  تاريخ و محل گشايش پاكات فني و بررسي ضمانت نامه شركت در مناقصه : 10/ 02 / 1398  كميسيون مناقصات مارون

7-  تاريخ و محل گشايش پاكات مالي: متعاقباً اعلام خواهد شد.

8-  زمان تحويل كالا : 60 روزه

9- باوصول 2 پيشنهاد معتبر گشايش پاكات مالي انجام خواهد شد.

نكته : هزينه درج آگهي در جرايد از برنده مناقصه كسر خواهد شد.

تعداد

واحد

شرح كالا

تعداد اقلام

 

 

LINE PIPE, ASTM A795,GRADE B,THREADED AND

COUPLED,GALVANIZED,TYPE S,ELECTRIC FURNACE,

COUPLING THREADS FOR SIZE 2 IN AND 1 IN.

ACCORDING TO A865 AND OVER ELECTROPLATED,

COUPLINGS HARDER THAN THE PIPE TO MINIMISE

GALLING.

IN RANDOM LENGTHS OF 6 M FROM 5.O M TO 7.5 M

 

20

NO

1 IN SCH 40

01

940

NO

2 IN SCH 40

02

 

براي دريافت اطلاعات تكميلي به سايت هاي ذيل مراجعه شود.

آدرس سايت :                                                                                                                                                                             http://mogpc.nisoc.ir

http://iets.mporg.ir

روابط عمومي شركت بهره‌برداري نفت و گاز مارون

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/17 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/28
مهلت تحويل پیشنهادات: 1398/02/08 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1398/02/10
تاریخ انقضاء: 1419/11/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0