مشخصات عمومی
کد: م م م/0051/97 نوع فراخوان: مناقصه
عنوان: انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گازمارون (بخشي از چاههاي كوپال) وضعیت: مرحله تحويل اسناد      بين المللي
نام بخش برگزار کننده: شركت بهره‌برداري‌نفت و گاز مارون اسناد فراخوان: دانلود فایل
متن:

 شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

شركت ملي نفت ايران

شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب

فراخوان مناقصه عمومی (ارزیابی کیفی)

مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره م م م/0051/97  مربوط به انجام خدمات حراست و نگهباني از اماكن و تأسيسات صنعتي شركت بهره برداري نفت و گازمارون (بخشي از چاههاي كوپال)

شركت بهره برداري نفت و گاز مارون در نظر دارد انجام خدمات فوق الذكر را با مشخصات و شرائط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد.

 

الف - شرح مختصر خدمات :

- انجام خدمات موردنیاز موضوع مناقصه توسط نیروهای با تجربه و مورد تأیید کارفرما  به تعداد 37 واحد کاری

- ساير اطلاعات و جزئيات در اسناد مناقصه درج گرديده است.

 

ب -  محل اجراي خدمات و مدت انجام کار:

محل اجراي خدمات در حوزه عملیاتی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون  و مدت انجام و اجراي خدمات آن 12 مـاه می باشد.

 

ج-  برآورد کارفرما:

برآورد كارفرما جهت انجام و اجرای خدمات فوق بدون درصد سهم و هزینه مدیریت معادل -/394ر372ر721ر23 ریال مي باشد.

 

د-  شرايط مناقصه گران متقاضي:

1- دارای تأییدیه صلاحیت در رشته حراست و نگهبانی از سازمان حراست شرکت نفت ایران یا مناطق نفت خیز جنوب مبنی بر مجاز بودن برای شرکت در مناقصات حفاظتی

2- داشتن سابقه كاري مرتبط با مناقصه، داشتن تجربه کافی و حسن سابقه در انجام خدمات مشابه

3- داشتن شخصيت حقوقي با ارائه شناسه ملي و كد اقتصادي.

4- ارائه اساسنامه شركت، شرکتنامه و آگهي تأسيس و آخرين تغييرات ثبتی اساسنامه.

5- داشتن گواهينامه صلاحيت از اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي

6- توانايي ارائه تضمين شرکت در مناقصه به مبلغ -/000ر500ر186ر1 ریال و همچنین 10% مبلغ پیمان (در صورت برنده شدن) به عنوان تضمین انجام تعهدات

7- ارائه مدارکی دال بر دارا بودن خط مشی ایمنی HSE

8- ارائه «گواهینامه صلاحیت ایمنی» از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط پیمانکار برنده الزامی بوده و امضاء پیمان منوط به ارائه گواهینامه مزبور می باشد.

هـ- محل، زمان و مهلت دریافت مدارک و اعلام آمادگی مناقصه گران :

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت میشود حداکثر ظرف 10روز پس از انتشار آگـهی نوبت دوم، آمادگی خود را بصورت کتبـی همراه با مدارك برابر اصل شده ارائه به آدرس ذيل الذکر اعلام نموده و همزمان نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي وفق بند "الف" ماده 16 از آئین نامه اجرایی بند «ج» ماده 12 قانون برگزاري مناقصات اقدام نمايند.

فرمهای ارزیابی کیفی می بایستی ظرف مدت 14 روز تکمیل و اطلاعات مورد درخواست در قالب يک عدد زونکن مدارک ارزيابي کيفي برابر اصل شده و يك حلقه لوح فشرده تهيه و به آدرس ذیل در مقابل رسید تحویل گردد. بدیهی است کارفرما این حق را برای خود محفوظ می دارد به مدارکی که پس از انقضاء مهلت مقرر ارائه می گردد، ترتیب اثر ندهد. ضمنا پس از بررسیهای لازم اسناد مناقصه از روز 08/12/97  به متقاضیان واجد شرایط در قبال واریز مبلغ          -/000ر600 ریال  به حساب جاری 880100004001115904021117 نزد بانک مرکزی و ارائه فیش مربوطه تحویل می گردد.حداقل امتیاز قابل قبول برای دعوت به مناقصه 60 می باشد.

 

همزمان ارائه اصل گواهی صلاحیت خدمات موردنظر بمنظور تطبیق با تصویر آن الزامی و ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه مراحل لازم و ضروری می باشد.

 

     و - اعلام آمادگي مناقصه گران:

 

 

نشانی محل اعلام آمادگی و دریافت اسناد مناقصه، اهواز- كيلومتر 12 جاده اهواز ماهشهر- نرسيده به پليس راه شركت بهره برداري نفت و گاز مارون. ساختمان شماره يك- اتاق 7- امور حقوقي و قراردادها و مهلت ارائه و تحویل پاکات قیمت به کمیسیون مناقصات تا ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 20/12/97 و تاريخ گشايش پاكات ساعت 10:00روز سه شنبه مورخ  21/12/97 در محل کمیسیون مناقصات واقع در ساختمان دو طبقه طبقه همکف خواهد بود. ضمنا تاریخهای اعلام شده قطعی نبوده و در صورت هر گونه تغییر در اسناد مناقصه قید می گردد.

درصورت عدم تکمیل و ارائه مدارک ارزیابی کیفی درخواست متقاضی مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. ضمناً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر متقاضیان می توانند با تلفن 34434068-061 تماس حاصل فرمایند.

روابط عمومی- شركت بهره برداري نفت و گاز مارون(سهامي خاص)

WWW.NISOC.IR

http://IETS.MPORG.IR

MOGPC.NISOC.IR

توضيحات:

قوانین
تاريخ شروع: 1397/11/07 مهلت دریافت اسناد: 1397/11/23
مهلت تحويل پیشنهادات: 1397/12/20 تاريخ بررسی پیشنهادات: 1397/12/21
تاریخ انقضاء: 1436/11/17
صورتجلسات
صورتجلسه بررسی پیشنهادات: ارسال نشده است
صورتجلسه برنده: ارسال نشده است
صورتجلسه اعلام نتيجه: ارسال نشده است
تعداد پيشنهادهاي ارسال شده:   0
 
   
V5.3.6.0