مخزن آسماري شادگان


مخزن آسماري شادگان از دو لايه تحت عنوان آسماري فوقاني و آسماري تحتاني تشكيل شده است .وجود نفت در مخزن آسماري اين ميدان ، با حفر اولين چاه در سال 1347 به اثبات رسيد و بهره برداري از آن در سال 1367 آغاز شد و هم اكنون 62 هزار و پانصد بشكه نفت در روز از مخزن آسماري ميدان شادگان توليد مي شود .

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها
    V5.3.6.0